Вплив мінеральних добрив на поживний режим ґрунту при вирощуванні ярої пшениці

  vpliv_min_dobriv.pdf (144.3 KiB, 940 скачиваний)

Л.В. Андрійченко, кандидат с.-г. наук Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН

О.М. Плоскіра, студентка Миколаївський державний аграрний університет

У польовому досліді при вирощуванні ярої пшениці відмічена позитивна дія мінеральних добрив на поживний режим ґрунту. Найвищий уміст мінерального азоту та рухомого фосфору у ґрунті спостерігався при внесенні добрив у дозі N90Р90. Цей варіант забезпечував і найбільший приріст урожаю зерна ярої пшениці.

В полевом опыте при выращивании яровой пшеницы отмечено позитивное влияние минеральных удобрений на питательный режим почвы. Наивысшее количество минерального азота и подвижного фосфора в почве содержалось при внесении удобрений в дозе N90Р90. Этот вариант обеспечил и наибольший прирост урожая зерна яровой пшеницы.

ТНЕ Influence of mineral fertilizers on nourishing mode of soil under growing of spring wheat. Andreychenko L.V.

In field experiment under growing of spring wheat is noted positive influence of the mineral fertilizers on nourishing mode of soil. The top amount of mineral nitrogen and movable phosphorus in soil was kept when contributing fertilizers in dose N90Р90. This variant has provided and the most increase of harvest grain of spring wheat.