Хлібний турун (Zabrus tenebrioides G.) на посівах озимої пшениці Південного Степу України

  Hlibniy_turun.pdf (187.9 KiB, 1,073 скачиваний)

Шахова Н.М., старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук

Іщенко А.В., зав. сектором захисту рослин

Коцюрубенко Н.І., молодший науковий співробітник Миколаївський  інститут АПВ

Кривогуз В.С., начальник відділу фітосандіагностики. Державна інспекція захисту      рослин Миколаївської області

Наведені багаторічні дані динаміки чисельності хлібного туруна (Zabrus  tenebrioides G.)  в Миколаївській області.

Показано вплив строків сівби озимої пшениці на розвиток та чисельність хлібного туруна.

Наведено ефективність токсикації насіння озимої пшениці інсектицидом проти шкідника.

Приведены многолетние данные динамики численности хлебной жужелицы (Zabrus  tenebrioides G.)  в Николаевской области.

Показано влияние сроков посева озимой пшеницы на развитие и численность хлебной жужелицы.

Приведена эффективность токсикации семян озимой пшеницы інсектицидом против вредителя.

The long-term data of dynamics of numerosity of a ground bееtle (Zabrus  tenebrioides G.) in Nikolaev region are given.

Effect of  sowing terms of  winter wheat on development and population density of  a ground   beеtle is shown.

Effectiveness of  toxication of  seeds of winter wheat by insecticide  agaist the pest is given.