Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці та її вплив на основні показники продуктивності культури

УДК 633.11:631.17

Хомяк П.В., кандидат с.-г. наук

Миколаївська ДСДС ІЗЗ НААН України

e-mail: paulito@inbox.ru

Наводяться дані про формування елементів продуктивності рослин озимої пшениці залежно від сорту, попередників та технології вирощування в умовах південного Степу України.

Постановка проблеми. Україна належить до провідних держав-зерновиробників світу. Зерновий сектор України є стратегічною галуззю економіки держави, що впливає на обсяги та вартість основних видів продовольства для населення країни (зокрема, продуктів переробки зерна і продукції тваринництва). Він формує істотну частку доходів сільськогосподарських виробників, визначає стан і тенденції розвитку сільських територій, формує валютні доходи держави за рахунок експорту. Зернова  галузь  є  базою  та  джерелом  сталого  розвитку  більшості  галузей агропромислового комплексу та основою аграрного експорту. Тому підвищення врожайності зернових культур – одна з першорядних задач рослинництва. Озимі зернові культури займають ведуче місце у виробництві зерна. Вони найбільш урожайні, менше порівняно з ярими страждають від несприятливих погодних умов. У зв’язку з цим інтенсивна технологія вирощування озимих зернових культур представляє суттєвий інтерес для її широкого впровадження у господарствах півдня України. Підвищення врожайності саме цієї культури дасть змогу значно збільшити валові збори зерна по країні і довести їх до 60,3 млн. т [1].

  article60.pdf (144.0 KiB, 2,805 скачиваний)